Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

In 2050 streven we naar welzijn op de lange termijn. We ondernemen duurzaam, circulair en transparant. We zijn allemaal bezig met duurzame ontwikkeling, zowel binnen als buiten ons werk. Onze toegenomen vrije tijd besteden we duurzaam, creatief, sociaal en gezond.

HOE ZIET ONZE ECONOMIE ERUIT IN 2050?

In 2050 streven we vanuit een ecocentrisch perspectief naar welzijn op de lange termijn. Onze economie is circulair en we betalen de echte kostprijs voor onze impact op milieu en mens.

Welzijn op de lange termijn

In 2050 handelen we vanuit een ecocentrisch perspectief waarin we onszelf als onderdeel van de natuur zien. We handelen vanuit een harmonie tussen mens, milieu en welvaart. Onze mentaliteit is in lijn met het principe ‘voldoende is genoeg’ en de consumptiemaatschappij is verleden tijd. Overheden monitoren welzijn met een brede set indicatoren. We kijken verder dan alleen economische groei en bruto binnenlands product (BBP). Sociale en ecologische impact wegen we mee, zowel binnen als buiten Nederland, en ons perspectief is gericht op de lange termijn. Kosten die we maken om schade aan milieu en mens te voorkomen, wegen we af tegen de kosten die we zouden maken om de schade te herstellen.

Circulaire economie

In 2050 is onze economie circulair. Onze productie draait op circulerende grondstoffen, aangedreven door hernieuwbare energiebronnen. Uitgangspunt hierbij is dat producten hun waarde zoveel en zo lang mogelijk behouden. Circulariteit is leidend voor het ontwerp van producten, productieprocessen en verdienmodellen. Alle schakels van onze productieketens werken nauw met elkaar samen om kringlopen te sluiten.

In de meeste gevallen betalen we voor (gedeeld) gebruik in plaats van dat we producten kopen en bezitten. Producenten blijven dan eigenaar van hun producten. Hierdoor hebben zij een commercieel belang om ervoor te zorgen dat de producten lang meegaan, gerepareerd worden en zuinig zijn. Doordat we producten en materialen steeds opnieuw gebruiken, voorkomen we overproductie en maken we optimaal gebruik van grondstoffen en energie. Voor elk product bepalen producenten op welke locatie en schaal ze deze het meest duurzaam kunnen produceren. We gebruiken zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. Niet-hernieuwbare grondstoffen gebruiken we alleen voor recyclebare materialen. Niet-recyclebare materialen hebben we uitgefaseerd. We minimaliseren verpakkingsmateriaal en andere producten voor eenmalig gebruik. Wat we hiervan nog wel nodig hebben is biologisch afbreekbaar of wordt gerecycled, want afval bestaat niet. 

Belastingen 

In 2050 heffen overheden hoge belastingen op broeikasgassen, grondstoffen en vervuiling, terwijl de belasting op arbeid juist laag is. De hoge belasting ontmoedigt vervuiling door bedrijven en individuen. Door arbeid tegelijkertijd laag te belasten is onderhoud en reparatie aantrekkelijker en in de meeste gevallen goedkoper dan het weggooien en vervangen van producten en materialen. Door deze belastingen internationaal af te stemmen, voorkomen we dat vervuilers naar het buitenland verplaatsen. Door de belasting op vervuiling betalen we de echte kostprijs voor producten en diensten. Hierdoor worden we geprikkeld om duurzamere opties te ontwikkelen en consumeren, want deze hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van minder duurzame opties.

HOE WERKEN ORGANISATIES IN 2050? 

In 2050 ondernemen en investeren we duurzaam en transparant. Belanghebbenden worden betrokken en stimuleren duurzame ontwikkeling.

Beleid van organisaties

In 2050 streven organisaties niet alleen hun eigen interne doelen na. Ze zorgen er minimaal voor dat ze geen schade aanrichten aan milieu en mens en en zijn continu bezig hun positieve impact op de samenleving en leefomgeving te vergroten. Om belanghebbenden te betrekken, communiceren organisaties hun duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties. Met hun positieve impact geven organisaties het goede voorbeeld. Voor hun negatieve impact houden we organisaties verantwoordelijk. We stimuleren organisaties om zich duurzaam te blijven ontwikkelen: van binnenuit door verantwoordelijk leiderschap in alle organisatielagen en van buitenaf door prikkels van overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken individuen.

Duurzaam ondernemen 

In 2050 ondernemen we vanzelfsprekend ecologisch en sociaal verantwoord. Dit integreren we in de verslagen en bedrijfsplannen. Regulering vanuit overheden bewaakt de ecologische en sociale grenzen waarbinnen bedrijven mogen opereren. Normeringen zorgen voor betrouwbare en eenduidige communicatie van duurzaamheidsprestaties en we gebruiken deze informatie bij het kiezen tussen alternatieven. Dit geeft bedrijven een extra commerciële prikkel om te verduurzamen.

Investeren en beleggen 

In 2050 rapporteren bedrijven over financiële, sociale en milieuprestaties en hun interne bedrijfsvoering in één geïntegreerd jaarverslag. Deze transparantie maakt de prestaties inzichtelijk voor beleggers, waardoor zij investeren in bedrijven die duurzaam beleid voeren. Betrokken aandeelhouders stimuleren bovendien de bedrijven waarin ze investeren om meer positieve impact op milieu en mens te maken. Banken, fondsen en verzekeraars publiceren een investeringsagenda, zodat we kunnen kiezen waarvoor ons geld gebruikt wordt.

HOE WERKEN WIJ IN 2050? 

In 2050 zijn we allemaal zowel binnen als buiten ons werk bezig met duurzame ontwikkeling. Onze toegenomen vrije tijd besteden we duurzaam, creatief, sociaal en gezond.

Werken aan duurzame ontwikkeling 

In 2050 zetten we onze kwaliteiten in voor zinvol werk dat bijdraagt aan een duurzame samenleving. We hebben in ons werk allemaal de tijd en vrijheid om met duurzame ontwikkeling bezig te zijn, binnen en buiten onze reguliere verantwoordelijkheden en taken. Werkgevers geven ons daarbij de kans om hun duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling, op alle schaalniveaus, lagen en afdelingen van alle organisaties.

Arbeidsmarkt

In 2050 zijn duurzame banen, bijvoorbeeld in de energiesector, aantrekkelijk en gewild. We promoten deze banen, bijvoorbeeld door campagnes van overheid en sectororganisaties. Taken die kunstmatige intelligentie en robots efficiënter en beter uitvoeren, hebben we geautomatiseerd. De kostenbesparing hiervan komt terug bij de mensen die dit werk voorheen uitvoerden, direct door werkgevers en indirect via belasting. Een belangrijk deel van dit geld gebruiken we voor bij- en omscholing en begeleiding naar nieuwe banen. Hiermee beantwoorden we aan de grote werkgelegenheid in duurzame industrieën. We hebben geen fossiele en vervuilende industrieën.

Vrije tijd 

In 2050 hoeven we minder tijd te besteden aan betaald werk om rond te komen. Dit is mogelijk gemaakt door automatisering, bewuste consumptie en de deeleconomie. Onze vrije tijd besteden we duurzaam, creatief, sociaal en gezond. Recreatie draait meer om gemeenschap dan om (individuele) consumptie. Opvoeding, onderwijs en de vrijetijdsindustrie stimuleren duurzame vrijetijdsbesteding. Alleen wanneer dit onvoldoende effectief is om schade aan mens en milieu te voorkomen, nemen overheden ontmoedigende maatregelen. We brengen regelmatig vrije tijd door in de natuur zonder dat dit schade aanricht aan natuurgebieden. Dit vergroot onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.