ğŸŒ²ğŸŽ Plant mee aan een groenere toekomst! Doneer deze maand en draag dubbel bij. Bekijk de JKBos actie! ğŸŽğŸŒ²

ğŸŽğŸŒ² Doneer en plant mee aan een groenere toekomst! Bekijk de JKBos actie!

Structuur

De Jonge Klimaatbeweging is een stichting die draait op vrijwilligers tussen de 16 en 32 jaar oud, die zich inzetten in werkgroepen of in het bestuur. Ieder jaar vindt er een bestuurswissel plaats en staat een nieuwe groep enthousiaste jongeren aan het roer van de organisatie. De Raad van Toezicht, bestaande uit jongeren die eerder in besturen van jongerenorganisaties hebben gezeten, bewaakt de lange termijn plannen van de Jonge Klimaatbeweging.

Lees meer over ons in het Jaarplan 2021 of lees onze statuten.

Financiering

Wij hebben een ANBI (‘algemeen nut beogende instelling’) status. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Het geld van onze donateurs wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan de Jonge Klimaatbeweging aftrekken van de inkomstenbelasting.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een maandelijkse vergoeding van €82,50 en hebben recht op vergoeding van de kosten die gemaakt worden door het uitoefenen van bestuurswerkzaamheden.

Ontstaan

Voorafgaand aan de historische Klimaattop in Parijs in 2015 besloten drie jongerenorganisaties dat het tijd werd om samen in actie te komen. Er moésten nu wereldwijde afspraken gemaakt worden om klimaatverandering te beperken tot 1,5 graad opwarming. Jongeren Milieu Actief, Studenten voor Morgen en de Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling naar de VN (van NJR) organiseerden de allereerste Jonge Klimaattop en schreven een manifest onder de gezamenlijke naam de ‘Jonge Klimaatbeweging’.

Dit manifest werd in rap tempo door meer dan 30 jongerenorganisatie ondertekend. Niet alleen door jongerenorganisaties actief op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar ook door vakbonden, politieke jongerenorganisaties, onderwijspartijen en studentenclubs. Jongeren spraken massaal hun zorgen uit over de toekomst. Het was duidelijk dat het initiatief moest blijven bestaan. Op 31 oktober 2016 werd Stichting de Jonge klimaatbeweging geboren.

Lees meer over de geschiedenis van de JKB in:

Jaarverslag 2020, Financiële bijlage 2020, Jaarplan 2020.  

Jaarverslag 2019, Financiële bijlage 2019, Jaarplan 2019.

Jaarverslag 2018, Financiële bijlage 2018, Jaarplan 2018.

Jaarverslag 2017, Financiële bijlage 2017, Jaarplan 2017.

Ondertekenen van de eerste statuten!

Achter v.l.n.r: Hanna Lubbers, Soscha de la Fuente, Lawrence Cheuk, Lydia Sprengers, Thomas Tuerlings, Wilmine van den Bosch, Gjalt Annega, Esmeralda Hemelaar. Voor: notarissen

Meer over de Jonge Klimaatbeweging

Over ons

We zetten ons in voor een wereld waarin jongeren kunnen meepraten over hun eigen toekomst en goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is.

Onze visie

Samen met onze achterban hebben we de Jonge Klimaatagenda opgesteld, waarin we beschrijven hoe werken, wonen, reizen, leren en eten we in 2050.