Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De Jonge Watervisie

De Jonge
Watervisie

Een onmisbare toevoeging aan de Jonge Klimaatagenda 3.0

Als je aan Nederland denkt, denk je: waterland. In het jaar waarin we niet alleen de watersnoodramp herdenken, maar ook op internationaal niveau het belang van water erkennen via de VN-Waterconferentie 2023, lichten ook de Nederlandse jongeren dit thema toe.

Water is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse identiteit, zowel vroeger, als nu en in de toekomst. De Jonge Watervisie bundelt de mening en ideeën van een grote groep Nederlandse jongeren.

Water & economie

Lees meer

Water & adaptatie

Lees meer

Water & maatschappelijke verandering

Lees meer

Water, biodiversiteit & de natuur

Lees meer

Water & voeding

Lees meer

Water & de gebouwde omgeving

Lees meer

De 6 thema’s

Onze visie is opgebouwd uit zes thema’s: water & economie; water & adaptatie; water & maatschappelijke verandering; water, biodiversiteit en natuur; water & voeding; en water & de gebouwde omgeving. Aan de hand van deze thema’s bespreken we hoe we in 2040 duurzaam met water omgaan in Nederland.

Op weg naar een leefbaar morgen.

Water & Economie

In 2040 heeft er systeemverandering plaatsgevonden in de Nederlandse economie: die is circulair en gericht op brede welvaart. Water is schaars en zowel de economie als burgers zijn ervan afhankelijk. Een echt verdelingsvraagstuk, dus. Die verdeling regelen we zo dat drinkwater voor iedere burger toegankelijk is, en dat de economie zo min mogelijk gebruikt. Bedrijven zijn verplicht water te besparen en na gebruik van water filteren we de reststoffen eruit, zodat het water weer schoon is en de reststoffen gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstoffen. De prijs van water is gestaffeld: voor het normale gebruik van een huishouden betalen we weinig, maar daarboven betalen grootgebruikers flink meer.

Water & Adaptatie

Het voorkomen van klimaatverandering is prioriteit nummer 1, maar door de vele water-gerelateerde problemen die klimaatverandering veroorzaakt (verzilting, de stijgende zeespiegel, veel regenval in korte periodes, gevolgd door langdurige droogte) moesten we ons ook aan het water aanpassen. In 2040 zijn we daar een ster in. We voeren water niet meer zo snel mogelijk af, maar houden het op veilige plekken vast en slaan het op, zodat we het kunnen gebruiken bij droogte. De bescherming van de kust is zo veel mogelijk natuurinclusief, bijv. door duingebied te beschermen. We delen onze kennis internationaal, en werken op vaste basis samen met de landen om ons heen om wateroverschot, -overlast, en -vervuiling te voorkomen.

Water & Maatschappelijke Verandering

In 2040 zijn we ons bewust van het feit dat we in een delta leven. Water is een integraal onderdeel van de samenleving: bij elke beslissing die we maken, of dat nou als bedrijf is, als burger, of als overheid, nemen we de gevolgen voor het water mee. Iedereen weet wat de waterschappen doen, en stemt bij de verkiezingen. Die veranderingen komen door het onderwijs, waar we leren wat de rol van water is in de natuur en samenleving, en hoe we goed met water kunnen omgaan. Ook buiten de schoolbanken leren we met water om te gaan d.m.v. informatiecampagnes. Het wettelijk systeem stimuleert duurzame omgang met water: zo hebben rivieren en de Noord- en Waddenzee eigen rechten, om te waarborgen dat de belangen van het water worden beschermd bij het maken van beleid.

Water, Biodiversiteit & Natuur

In 2040 bepalen de grenzen van het natuurlijk watersysteem het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. We doen alleen wat de natuur en het watersysteem aankan. Op deze manier heeft de natuur en biodiversiteit zich kunnen herstellen, en voorkomen we nieuw natuur- en biodiversiteitsverlies. Het grondwaterpeil is in natuurgebieden structureel verhoogd. We hebben strenge wetten die de natuur beschermen, zoals wetten die bepaalde gifstoffen verbieden, en de overheid handhaaft die strikt. Provincies, gemeenten, waterschappen en de centrale overheid werken samen. Zij werken ook samen met boeren, die een speciale rol hebben als beschermers van de Nederlandse natuur.

Water & Voeding

De landbouw in Nederland in 2040 vindt plaats binnen de grenzen van onze ecosystemen. Onze landbouw is regeneratief, een wettelijk beschermde term om greenwashing te voorkomen. De overheid en het bedrijfsleven steunden Nederlandse boeren in de transitie naar regeneratieve landbouw. We verbouwen voedsel in voedselbossen en verbouwen op kleine schaal eten in de stad door stadslandbouw. Langs de kust hebben we last van verzilting, maar gelukkig zijn veel typisch Nederlandse producten zouttolerant, zoals aardbeien, wortels, en aardappelen. We betalen een eerlijke prijs voor ons eten, en betalen daarbij ook voor het natuurbeheer waar boeren aan doen. We eten vooral plantaardige eiwitten, waardoor de landbouw veel minder water gebruikt en we minder veevoer hoeven te importeren.

Water & Gebouwde Omgeving

In 2040 is water een belangrijk onderdeel van onze gebouwde omgeving, zowel voor natuur en biodiversiteit, als om water vast te houden voor in droge periodes. Onze steden en dorpen zijn ontsteend, en er lopen water en groene oevers door onze woonkernen als groenblauwe stadsaders. Hierin wordt regenwater goed opgenomen en vastgehouden, zodat we het kunnen gebruiken tijdens droogte. Onze huizen zijn waterzuinig, bijv. door waterzuinig sanitair, en we houden water vast in onze tuinen en op onze balkons door planten en regentonnen. Huizen hebben een klimaatlabel, zodat voor de bewoners duidelijk is of er een risico is op wateroverlast. We wonen zo min mogelijk op plekken waar een groot risico op water is, zoals in uiterwaarden, en kiezen in plaats daarvan voor een woning in het hoger gelegen oosten.

Nieuwsgierig geworden en wil je graag meer lezen? Klik dan hieronder voor het document of bekijk de JKA 3.0!

"Medegefinancierd door de Europese Unie"