Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Klimaatakkoord: Stappen gezet, maar jongeren nog niet gerustgesteld

28 jun, 2019 | Actueel, Persberichten

Het klimaatakkoord dat vandaag is gepresenteerd stelt jongeren nog niet gerust over hun toekomst. Tot deze conclusie komt de Jonge Klimaatbeweging vandaag. Hoewel er door het klimaatakkoord belangrijke stappen gemaakt worden, zoals door het verduurzamen van de gebouwde omgeving en in de elektriciteitssector, is het pakket aan maatregelen nu nog onvoldoende om de échte transitie in te zetten. Voorzitter Maarten Labots: “We zijn positief dat met dit akkoord het doel van 49% lijkt te worden gehaald, maar we weten ook dat er veel meer nodig is. Om een klimaatneutrale toekomst te realiseren moeten we juist nu de goede weg inslaan. Daarvoor zijn doorbraken in alle sectoren nodig. Anders schuiven we het probleem door naar volgende generaties.”

 

De inzet van de Jonge Klimaatbeweging was een ambitieus en effectief klimaatakkoord, waarbij de lusten en lasten van klimaatbeleid tussen generaties eerlijk verdeeld zijn. Ook dient jongerenparticipatie  een structureel onderdeel te zijn van het opstellen, uitvoeren en borgen van beleid. Op die manier kan Nederland met een breed draagvlak haar verantwoordelijkheid nemen in de strijd om opwarming tot 1,5 graad te beperken. Dat betekent een ruimere CO2-reductiedoelstelling van 55% in 2030 en het in gang zetten van systeemverandering om anders te gaan wonen, werken, reizen, eten en leren. De visie van Nederlandse jongeren is daarbij het uitgangspunt. Met de Jonge Klimaatagenda in de hand wil de organisatie het toekomstbeeld van ruim 70 jongerenorganisaties verwezenlijken.

 

Als we na anderhalf jaar onderhandelen naar het klimaatakkoord kijken, zien we dat er stappen worden gezet om de wensen van jongeren waar te maken. Zo gaan we de komende tien jaar ruim een miljoen huizen verduurzamen en wordt minimaal 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt door duurzame bronnen als zon en wind. Toch zitten er gaten in het verhaal, die een duurzame samenleving verder uit zicht brengen. Het opslaan van grote hoeveelheden CO2 frustreert noodzakelijke doorbraken van echt duurzame technieken, zoals groene waterstof. De juiste investeringen in openbaar vervoer en fietsverkeer ontbreken, hoewel jongeren massaal hebben aangeven dit als prioriteit te zien. Tegelijkertijd krijgt ook de omslag naar elektrisch rijden niet de broodnodige impuls. Ook vinden jongeren de voedseltransitie van groot belang, waarvoor niet alleen verandering van consumptiepatronen maar ook een krimp van de veestapel nodig is. Maatregelen hiervoor zijn in het akkoord erg minimaal. Zo blijft het gevoel aanwezig dat toekomstige generaties worden opgezadeld met de gevolgen van klimaatverandering.

 

Tot slot benadrukt Labots dat een pakket aan technische maatregelen alleen niet voldoende is: “We staan niet alleen voor een technologische, maar ook voor een maatschappelijke transitie. Dat betekent onder andere een grote rol voor duurzaam onderwijs. Duurzaamheid verdient een integrale plek in de manier waarop we leren. Dat begint bij de herziening van het curriculum.” De Jonge Klimaatbeweging is blij haar voorstellen op dit thema terug te zien in het klimaatakkoord, maar beklemtoont ook dat verdere uitwerking en maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

De organisatie blijft zich onvermoeibaar inzetten voor een klimaatakkoord dat niet alleen de doelen van 2030 haalt, maar ook de klimaatneutrale toekomst van 2050 veilig stelt en jongeren een stem geeft bij de vormgeving daarvan. 

——————————————————————————————————-

Contact:

Maarten Labots | voorzitter

06 42124896

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws